Верифицирано

Момчиња од Студеничани претепале малолетник пред хемиско

01:38 Feb 7 2014 н. Аеродром, Скопје

Опис
Boys from Studenichani bit up a minor in front of the high school Marija Kiri Sklodovska in Skopje - for English see below / Djem nga Studeniçani rrahin një të ri para shkollës së mesme Marija Kiri Sklodovska në Shkup - Për shqip, shih më poshtë

Млади момчиња денеска се испотепале пред средното училиште Марија Кири Склодовска во Скопје.

Се работи за 22-годишниот Асип Д. од Студеничани кој заедно со Фарис И. физички го нападнале 4-годишни помладиот М. Димитриев од СКопје.Насилниците го удирале момчето со тупаници и клоци во пределот на телото, а потоа избегале кон селото Студеничани.

За време на бегството се случила несреќа кога насилниците со својот автомобил марка Фиат Пунто паднале во канал.

Момчињата биле итно пренесени во Градската општа болница во Скопје.

ВЕЧЕР
Од скопската полиција информираат дека против нив се поднесени прекршочни пријави за кои се предвидени високи парични казни.


What happened: Two boys age 22 physically attacked a four years younger boy from different ethnical belonging. After the attack they tried to flee with their vehicle to the village of Studenichani, during which they drove off the road in to a canal.

Date, time and location of the incident: February 7th, in front of the high school Marija Kiri Sklodovska in Skopje.

Source of information: The regional local Press24, newspaper Vecher.

Victim(s) involved: One minor with Macedonian ethnic belonging.

Type of the crime(s): Bodily Harm, Art.130 CCRM.

Perpetrator(s): Two Albanians.

Brief description of incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is the ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators are:
1. Difference between perpetrator and victim on ethnic belonging.
2. Lack of other motives.

Status of the case: Verified.

Response of local authorities: The police stated via the media that the boys will be prosecuted for misdemeanors (probably the endangerment of safety in traffic), but not for a crime as well.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general political situation in the country and the cohabitation between the Macedonians, on one side and the Albanians as the two largest ethnic communities in the society.Çka ka ndodhur: Dy djem të moshës 22 vjeçare kanë sulmuar fizikisht një djalë me moshë më të re i një përkatësie tjetër. Pas sulmit ata u përpoqën të largohen me makinën e tyre në drejtim të fshatit Studeniçan, me çrast devijuan rrugën dhe përfunduan në një kanal.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 7 shkurt, para shkollës së mesme Marija Kiri Sklodovska në Shkup.

Burimi i informacionit: Media regjionale/lokale Press24, gazeta Veçer.

Viktima(t) e përfshirë: Një i mitur i përkatësisë etnike maqedonase.

Lloji i krimit(ve): Lëndim truporë, neni.130 KPRM

Kryerësi(t): Dy shqiptarë etnik.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Në këtë incident, motivi anshmërisë është përkatësia etnike, gjuhësore ose shtetësia, ndërsa treguesit e anshmërisë janë:
1. Dallimi në baza etnike në mes të kryerësit dhe viktimës.
2. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: Akuza për kundëvajtje është ngritur.

Reagimi i autoriteteve lokale: Policia deklaroi nëpërmjet mediave se djemtë do të ndiqet për kundërvajtjet (ndoshta rrezikim të sigurisë në trafik), por jo për një krim.

Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme politike në vend dhe bashkëjetesën mes maqedonasve etnikë, në njërën anë dhe shqiptarëve etnikë, si dy bashkësi etnike më të mëdha në shoqëri.
Повеќе податоци

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0