Verified

Шверцерите и Војводите се гаѓале со камења

15:00 Oct 14 2014 Тетово

Description
Members of Supporters clubs Shverceri and Vojvodi ware trowing stones at each other - For English see below / Përkrahësit e klubit Shvercerët dhe Vojvodët kanë gjuajtur me gurrë njëri tjetrin - Për shqip, shih më poshtë


Инцидентот се случил околу 15 часот на градскиот стадион во Тетово за време на фудбалскиот натпревар помеѓу ФК „Тетекс“ од Тетово и ФК „Шкупи“ од Скопје. Двете навивачки групи „Војводи“ и „Шверцери“ првин почннале со недолични скандирања, по што меѓусебно фрлале со камења, при што оштетиле амбулантно возило на Клиничката болница-Тетово, известува МВР, посочувајќи дека се работи на идентификување на сторителите.What happened: During the football match between FC Teteks from Tetovo, and FC Shkupi from Skopje, the members of the supporters clubs Shverceri (Shkupi) and Vojvodi (Teteks) started chanting offensive slurs at each other, after which they started throwing stones at each other, damaging one Ambulance vehicle.

Date, time and location of the incident: October 14th, 15:00hrs, Tetovo City Stadium.

Source of information: Local electronic media plusinfo.mk.

Victim(s) involved: One person with unknown nationality.

Type of the crime(s): Participation in a Fight (Art.132), Violence (Art.386), Damaging of other’s property (Art. 243) CCRM.

Perpetrator(s): Unknown number of members of two Supporters Clubs, one compriswed of Macedonian, and other of Albanian supporters

Brief description of incident with bias indicators: The bias motive in this incident that occurred during a sports match is ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators in this incident are:
1. Difference between perpetrator and victim on ethnic belonging – the ethnic composition of the Supporters clubs differ one from the other. Shverceri are an Albanian Supporters Club, while Vojvodi are Macedonian.
2. Cultural difference between perpetrator and victim – at the time of the incident, both groups ware engaged in activities promoting their culture and group identity.
3. Comments – The incident followed an exchange of offensive slurs between the members of the Supporters clubs.
4. Nature of violence – the incident was carried out in public.
5. Lack of other motives.

Status of the case: Under investigation.

Response of local authorities: To the moment of writing of this report, the Police haven’t answered the Request for information of public character that was sent by the Committee in relation to this incident.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general security situation in the country and the cohabitation between the different ethnic communities in the society.Çka ka ndodhur: Gjatë ndeshjes futbollistike në mes K.F Teteks nga Tetova, dhe KF Shkupi nga Shkupi, anëtarët e grupit përkrahës Shvercerët (Shkup) dhe Vojvodët (Teteks) filluan të brohorisin sharje ofenduese njëri tjetrit, dhe më pas nisën të gjuajnë gurrës njëri tjetrit, duke e dëmtuar veturën e ambulancës.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 14 tetorë, ora 15:00, Stadiumi i qytetit Tetovë.
Burimi i informacionit: Mediumi elektronik lokal plusinfo.mk.

Viktima(t) e përfshirë: Një person me përkatësi etnike të panjohur.

Lloji i krimit: Pjesëmarrje në përleshje (neni.132), Dhunë (neni.386), Dëmtim i pronës së huaj (neni. 243) KPRM.

Kryerësi(t): Numër i panjohur i anëtarëve të grupeve përkrahëse të klubeve sportive, njëri i përbërë nga maqedonas, dhe tjetri nga përkrahësit shqiptarë.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Motivi i anshmërisë në këtë incident është përkatësia etnike, kombëtare apo gjuhësore, ndërsa treguesit e anshmërisë janë:
1. Dallimi i përkatësisë etnike në mes të kryerësit dhe viktimës –përbërja etnika e grupeve përkrahëse dallon. Shvercerët janë shqiptarë, ndërsa Vojvodët janë maqedonas.
2. Dallimi kulturorë në mes kryerësve dhe viktimës – në kohën e incidentit, të dy grupet ishin aktiv në promovimin e identitetit kulturor të grupit.
3. Koment – Këtij incidenti i parapriu një shkëmbim i sharjeve dhe ofendimeve në mes grupeve.
4. Natyra e dhunës – incidenti ka ndodhur publikisht.
5. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: Nën hetim.

Reagimi i autoriteteve lokale: Deri në momentin e shkrimit të këtij raporti, Policia nuk është përgjigjur në Kërkesën për informacion të karakterit publik të dërguar nga ana e Komitetit në lidhje me këtë incident.

Ndikimi në viktimë (-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje situatën e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën në mes komuniteteve të ndryshme në shoqëri.
Additional Data
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Уништување на имот,Насилство

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Credibility: UP DOWN 0