Неверифицирани

Тепачка и пукање во Аеродром, повредено 14 годишно момче

20:00 Jan 27 2015 н. Аеродром, Скопје

Опис
Fight and shooting in Aerodrom, 14 y/o boy injured - For English see below / Përleshje dhe të shtëna në Aerodrom, djalë 14 vjeçar i plagosur - Për shqip, shih më poshtë

Што се случило: Двајца непознати сторители нападнале двајца 16-годишни и едно 14-годишно момче на паркиралиште зад трговскиот центар Капитол . Жртвите успеале да побегнат, но се раздвоиле. Сторителите го следеле и фатиле 14-годишното момче и повторно го нападнале. Откако тоа успеало да побегне по вторпат, сторителите се вратиле во ТЦ Капитол и испукале неколку куршуми во непознат правец. 14-годишното момче е однесено во болница каде му се дијагностицирани телесни повреди.

Датум, време и место на инцидентот: 27 јануари, 2015 година, општина Аеродром, Скопје.

Извор на информации: Електронски медиум Мкд.

Инволвирани жртви: Двајца 16-годишни и едно14-годишно момче од Скопје.

Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РМ), Загрозување на сигурноста (Член 144, КЗ на РМ), Телесна повреда (Член 130, КЗ на РМ).

Сторители:Двајца непознати сторители.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Можна разлика во етничкото потекло помеѓу сторителите и жртвите – инцидентот се случил во област населена претежно со Македонци. Сепак, медиумите јавуваат дека едно 16-годишно момче е задржано во полициската станица Бит пазар, која има надлежност врз област населена претежно со Албанци;
2. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;
3. Недостаток на други мотиви.

Статус на случајот:Инцидентот е пријавен кај локалните власти.

Одговор на локалните власти: Одговарајќи на Барање за информации од јавен карактер, Министерството за внатрешни работи (МВР) одговори дека против двајца сторители се поднесени кривични пријави за кривичните дела Насилство и Загрозување на сигурноста.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот помеѓу двете најголеми заедници во земјата.What happened: Two unknown perpetrators assaulted two sixteen y/o and one fourteen y/o boys on a parking lot behind Kapitol Trade Centre. The victims managed to escape, but they got separated. The perpetrators followed and caught up with the 14 y/o boy, and assaulted him again. After he managed to escape for the second time, the perpetrators got back to the Kapitol TC and fired several shots in unknown direction. The 14 y/o boy was taken to hospital, where was diagnosed with bodily injuries.

Date, time and location of the incident: January 27th, 2015, municipality of Aerodrom, Skopje.

Source of information: The electronic media Mkd.

Victim(s) involved: Two 16 y/o and one 14 y/o males from Skopje.

Type of the crime(s): Violence (Art.386 CCRM), Endangerment of safety (Art.144 CCRM), Bodily harm (Art.130 CCRM).

Perpetrator(s): Two unknown perpetrators.

Brief description of incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is the ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators are:
1. Possible difference in ethnic background between perpetrators and victims– the incident occurred in an area populated predominately by Macedonians. However, the media reports that one 16 y/o boy was taken into Police custody, in the Police station Bit Pazar, which has jurisdiction over an area populated predominately by Albanians;
2. Nature of violence – the incident was carried out in public;
3. Lack of other motives.

Status of the case: Incident was reported to the local authorities.

Response of local authorities: Answering upon a Request for information of public character, the Ministry of Interior Affairs (MOI) answered that criminal charges against two perpetrators ware submitted for the acts of Violence and Endangerment of safety.

Impact on the victim(s) and the community: This incident puts into question the ethnic coexistence between the two major communities in the country.Çfarë ka ndodhur: Dy persona të panjohur kanë sulmuar dy djem gjashtëmbëdhjetë vjeçar dhe një djalë katërmbëdhjetë vjeçar në një parking prapa Qendrës Tregtare Kapitol. Viktimat arritën të shpëtojnë, por ata u ndanë. Autorët ndoqën dhe kapën djaloshin 14 vjeçar, dhe përsëri e sulmuan atë. Pasi që ai arriti të arratisej për herë të dytë, autorët u kthyen në QT Kapitol dhe qëlluan disa herë me armë zjarri në drejtim të panjohur. Djali 14 vjeçar u dërgua në spital, ku u diagnostifikua me lëndime trupore.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 27 janar, 2015, komuna e Aerodromit, Shkup.

Burimi i informacionit: Media elektronike MKD.

Viktima(t) e përfshira: Dy djem 16 vjeçarë dhe një djalë 14 vjeçarë nga Shkupi.

Lloji i krimit (s): Dhunë (Neni 386 KPRM) Rrezikimi i sigurisë (Neni 144 KPRM), dëm truporë (Neni 130 KPRM).

Kryerësi: Dy persona të panjohur.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të paragjykimit: Në këtë incident, motivi i paragjykimit është origjina etnike, shtetësia apo gjuha, dhe treguesit e paragjykimit janë:
1. Dallim i mundshëm në përkatësinë etnike mes autorëve dhe viktimave - incidenti ka ndodhur në një zonë të populluar kryesisht nga maqedonas. Megjithatë, mediat raportojnë se një djalë 16 vjeçar është marrë në paraburgim nga policia, në stacionin policor Bit Pazar, e cila ka juridiksion mbi një zonë të populluar kryesisht nga shqiptarët;
2. Natyra e dhunës - incidenti është kryer në vend publik;
3. Mungesa e motiveve tjera.

Status i rastit: Incidenti është raportuar tek autoritetet lokale.

Përgjigja e autoriteteve lokale: Duke iu përgjigjur një kërkese për informacion me karakter publik, Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) është përgjigjur se akuzat penale kundër dy autorëve që janë ngritur janë vepra e dhunës dhe e rrezikimit të sigurisë.

Ndikimi mbi viktimën dhe bashkësinë: Ky incident vë në pyetje bashkëjetesën etnike midis dy komuniteteve më të mëdha në vend.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Физички напад,Телесна повреда,Насилство,Напад со огнено оружје

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Тепачка во Аеродром

21:07 Mar 11, 2018

Aerodrom, Skopje 1000, Macedonia (FYROM), 0.08 Kms

Напад со нож во Аеродром

22:49 Apr 02, 2014

н. Аеродром, Скопје, 0.1 Kms

Каменуван штаб на СДСМ во Аеродром

20:00 Mar 22, 2017

н. Аеродром, Скопје, 0.25 Kms

Момче од Сарај нападнато на улица Аминта Трети

22:00 Nov 11, 2018

Скопје, Македонија, 0.34 Kms